Ανακοίνωση πρόσληψης στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου Εκπαίδευσης & Νεολαίας του νπδδ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 32 ατόμων ΙΔΑΧ μουσικών & εικαστικών, με αντίτιμο διδακτικού έτους 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                                                                                                                  Πάτρα  02/10/2023

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 2830

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για  την  πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου Εκπαίδευσης και Νεολαίας α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και β) εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών, αγιογράφων, & Ιστορίας της Τέχνης  για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων) με αντίτιμο για το διδακτικό έτος  2023-2024

 

Η Πρόεδρος  του ν.π.δ.δ.

Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός

Δήμου Πατρέων

 

Έχοντας Υπόψιν:

α) τον Ο.Ε.Υ  (Φ.Ε.Κ αριθ. 1094/τ.Β’/10-04-2012) του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»

β) το άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ (Φ.Ε.Κ αριθ. 1094/τ.Β’/10-04-2012)

γ)  το ΦΕΚ 2378/27-08-2012 για την  μεταφορά των δράσεων στο νπδδ  «Δημοτική

Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός  Οργανισμό Δήμου Πατρέων» σύμφωνα με την απόφαση  Νο                                                                                                                                                                                                                                                                         460 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων

δ)  το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19191/27-03-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ

ε)  το υπ’ αριθ. πρωτ. 27080/4-07-2007 έγγραφο του ΑΣΕΠ

στ) το με αριθ. πρωτ. : 6783/27-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.   περί «Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών»

ζ)  τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009 καθώς και το Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση  καθώς και τις διατάξεις του ν. 4325/2015 (αρ. 26,παρ. 8 & αρ. 28 )

η)   η υπ’ αριθ.: 15/2023 (ΑΔΑ:ΕΕΘΟΟΕ59-ΟΞ4) 56/28-07-2023 (ΑΔΑ:6ΧΡΒΟΕ59-5ΧΠ),  57/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΓ6ΟΕ59-ΕΑΑ)  αποφάσεις του  Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού

θ) το με αριθ. πρωτ. 38096/2-5-2023 (ΑΔΑ: 9Π6Ι46ΜΤΛ6-ΡΝΟ) Απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών  με την οποία  εγκρίνει την   πρόσληψη προσωπικού τριάντα δύο (32) ατόμων με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη αναγκών με  την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

ι)  την με αριθ. 74704/23-08-2023 (ΑΔΑ:6ΒΝΠΟΡ1Φ-ΨΤΟ) Απόφαση  του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/1980 για επιλογή Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και το Εικαστικό Εργαστήρι

                                                             

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

την πρόσληψη τριάντα  δύο   (32) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και

β) Εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών,  αγιογράφων & Ιστορίας της Τέχνης   για την παροχή διδακτικού

έργου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιων)  με αντίτιμο για το διδακτικό έτος

2023-2024».

 

 

  Α)

Την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου συνολικού αριθμού δεκαεπτά      (17) ατόμων για  το Δημοτικό Ωδείο  για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

  Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
1. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Κοντραμπάσου) Μία (1) θέση
2. ΠΕ Μουσικός (συνοδού πιάνου ) Μία (1) θέση
3. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Σαξοφώνου) Μία (1) θέση
4. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Κόρνο) Μία (1) θέση
5. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Φαγκότο) Μία(1) θέση
6. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία ΟΜΠΟΕ) Μία (1) θέση
7. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλίας Piano Jazz) Μία (1) θέση
8. ΤΕ Μουσικός Υποχρεωτικών Θεωρητικών (διδασκαλία σολφέζ Kodaly) Δύο (2) θέσεις
9. ΤΕ Μουσικός (διδασκαλία Μονωδίας) Μία (1) θέση
10. ΤΕ Μουσικός (διδασκαλία Βυζαντινής μουσικής) Μία (1) θέση
11. ΤΕ Μουσικός (διδασκαλία Τρομπέτας) Δύο (2) θέσεις
12. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Σαντούρι) Μία (1) θέση
13. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Παραδοσιακών Κρουστών –Νέϋ-Ρυθμολογία) Μία (1) θέση
14. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Παραδοσιακού Βιολιού) Μία (1) θέση
15. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Drums Jazz) Μία (1) θέση
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ            Δεκαεπτά  (17) Θέσεις

 

Β)

Την πρόσληψη  Εικαστικών ζωγράφων , κεραμιστών, αγιογράφων και Ιστορίας της Τέχνης  για την παροχή διδακτικού έργου συνολικού αριθμού  δεκαπέντε   (15) ατόμων για το Εικαστικό Εργαστήριο  για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων και  ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
1 ΠΕ Ζωγράφοι  – Εικαστικοί (διδασκαλία ζωγραφικής) Οκτώ  (8) θέσεις
2 ΠΕ Διδασκαλία Ιστορία της Τέχνης Μία  (1) θέση
3 ΔΕ Ζωγράφοι  – Εικαστικοί (διδασκαλία  ζωγραφικής) Μία  (1) θέση
4 ΔΕ Κεραμικής  (διδασκαλία  κεραμικής) Τέσσερις  (4) θέσεις
5 ΔΕ Αγιογράφοι ( διδασκαλία Αγιογραφίας) Μία (1) θέση
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ            Δέκα πέντε   (15 ) Θέσεις

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού  Α και Β περίπτωσης  θα γίνει σύμφωνα  τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009 καθώς και το Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση  με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)  με αντίτιμο για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) μήνες (σε περίπτωση αναγνωρισμένης σχολής ) από την ημερομηνία  πρόσληψης σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα του ν.π.δ.δ.  Δ.Β.Π.Ο. Δήμου Πατρέων   για το διδακτικό έτος 2023-2024. Η χρονική διάρκεια της  ανωτέρω σύμβασης μπορεί να περιορίζεται ελεύθερα από τον Οργανισμό και άνευ οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης των μουσικών ή εικαστικών κ.λ.π. εφ’ όσον έχει ήδη διανυθεί  μέρος του εκπαιδευτικού σχολικού έτους  και κατά το αντίστοιχο αυτού μέρος.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται  κατά κύριο λόγο   από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι δημότες.

 

 

Αναλυτικά ως:

 

 Α)

Την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου συνολικού αριθμού δεκαεπτά      (17) ατόμων για  το Δημοτικό Ωδείο  για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

  Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
1. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Κοντραμπάσου) Μία (1) θέση
2. ΠΕ Μουσικός (συνοδού πιάνου ) Μία (1) θέση
3. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Σαξοφώνου) Μία (1) θέση
4. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Κόρνο) Μία (1) θέση
5. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Φαγκότο) Μία(1) θέση
6. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία ΟΜΠΟΕ) Μία (1) θέση
7. ΠΕ Μουσικός (διδασκαλίας Piano Jazz) Μία (1) θέση
8. ΤΕ Μουσικός Υποχρεωτικών Θεωρητικών (διδασκαλία σολφέζ Kodaly) Δύο (2) θέσεις
9. ΤΕ Μουσικός (διδασκαλία Μονωδίας) Μία (1) θέση
10. ΤΕ Μουσικός (διδασκαλία Βυζαντινής μουσικής) Μία (1) θέση
11. ΤΕ Μουσικός (διδασκαλία Τρομπέτας) Δύο (2) θέσεις
12. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Σαντούρι) Μία (1) θέση
13. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Παραδοσιακών Κρουστών –Νέϋ-Ρυθμολογία) Μία (1) θέση
14. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Παραδοσιακού Βιολιού) Μία (1) θέση
15. ΔΕ Μουσικός (διδασκαλία Drums Jazz) Μία (1) θέση
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ            Δεκαεπτά  (17) Θέσεις

 

Ι.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των   καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,  υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

4.- Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγή νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

 

 1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 2. για τις θέσεις ΠΕ (Μουσικός)

   α. Πτυχίο στην αντίστοιχη ειδικότητα Πανεπιστημίου ή Ανώτατης Μουσικής

Σχολής (ο τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να είναι

αναγνωρισμένος)

   β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (3) τριών τουλάχιστον ετών ή διδακτική αποδεικνυόμενη από την έγκριση  

του ΥΠ.ΠΟ.Α (εκτός των Παραδοσιακών οργάνων, Piano Jazz, Drums Jazz, Kodaly και

Συνοδεία Πιάνου) επειδή οι μαθητές των αντίστοιχων τμημάτων δεν αναγράφονται στα

μαθητολόγια. Η απαραίτητη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϋπηρεσία θα βεβαιώνεται

μόνον από τον φορέα που ο υποψήφιος έχει διδάξει χωρίς τον αριθμό έγκρισης του ΥΠ.ΠΟ.Α,

ή ως μέλος  Συμφωνικής  Ορχήστρας έγκριτου φορέα όπως Κ.Ο.Α, Κ.Ο.Θ, Λυρική, ΕΡΤ 

κ.λ.π. αποδεικνυόμενη με βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον οικείο φορέα.

 

 1. για τις θέσεις ΤΕ (Μουσικός)

   α. Δίπλωμα στην αντίστοιχη ειδικότητα από Ωδείο της ημεδαπής

(ειδικότερα για τις θέσεις ΤΕ διδασκαλία Kodaly επιπλέον του απαιτούμενου τίτλου

σπουδών – πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών- και διετής τουλάχιστον αποδεικνυόμενη σπουδή

του συστήματος).

   β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (3)  τουλάχιστον ετών ή διδακτική αποδεικνυόμενη από την έγκριση  

του ΥΠ.ΠΟ.Α (εκτός των Παραδοσιακών οργάνων, Piano Jazz, Drums Jazz, Kodaly και

Συνοδεία Πιάνου) επειδή οι μαθητές των αντίστοιχων τμημάτων δεν αναγράφονται στα

μαθητολόγια. Η απαραίτητη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϋπηρεσία θα βεβαιώνεται

μόνον από τον φορέα που ο υποψήφιος έχει διδάξει χωρίς τον αριθμό έγκρισης του ΥΠ.ΠΟ.Α,

ή ως μέλος  Συμφωνικής  Ορχήστρας έγκριτου φορέα όπως Κ.Ο.Α, Κ.Ο.Θ, Λυρική, ΕΡΤ   

κ.λ.π. αποδεικνυόμενη με βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον οικείο φορέα.

 

 1. για τις θέσεις ΔΕ (Μουσικός)

α.  Διδακτική προϋπηρεσία (3) τριών τουλάχιστον ετών. Η απαραίτητη για την συγκεκριμένη κατηγορία  προϋπηρεσία θα βεβαιώνεται μόνον από τον φορέα που ο υποψήφιος έχει διδάξει χωρίς τον αριθμό έγκρισης του ΥΠ.ΠΟ.Α

 

III.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Ο υποψήφιος διδάσκων αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

– Τίτλοι σπουδών (50 %)

– Προϋπηρεσία  (15%)

– Καλλιτεχνική δραστηριότητα  (10%)

– Εντοπιότητα  (4%)

– Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια  (6%)

– Προσωπικότητα (Μουσική εξέταση και συνέντευξη) (15%)

 1. Α. Για τις θέσεις ΠΕ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχία Ανωτάτων Μουσικών Σχολών

Α/Α Πτυχία Ανωτάτων Μουσικών Σχολών Μόρια
1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης με ειδικότητα μόρια 20
2. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης με ειδικότητα και Άριστα μόρια 20+0,5
3. Μεταπτυχιακό   μόρια 20+1,5
4. Διδακτορικό                                                                                         μόρια 20+3

 

Συναφείς Μουσικοί Τίτλοι:

Α/Α Ωδειακοί  τίτλοι ημεδαπής πέραν της ειδικότητας Μόρια
1. Έως δύο πτυχία μόρια 1
2. Από τρία πτυχία και άνω μόρια 2

 

Α/Α Παράπλευροι Μουσικοί Τίτλοι Μόρια
1. Πτυχίο  Μουσικολογίας (Ανώτατης Εκπαίδευσης) μόρια 5

 

1.Β.  Για τις θέσεις ΤΕ

Α/Α  Τίτλοι ειδικότητας Ωδείων ημεδαπής Μόρια
1. Δίπλωμα μόρια 19
2. Δίπλωμα με Άριστα μόρια 19+1
3. Δίπλωμα με Άριστα & Β’ Βραβείο μόρια 19+2
4. Δίπλωμα με Άριστα & Α’ Βραβείο μόρια 19+4

 

Συναφείς Μουσικοί Τίτλοι:

Α/Α Ωδειακοί  τίτλοι ημεδαπής πέραν της ειδικότητας Μόρια
1. Έως δύο πτυχία μόρια 1
2. Από τρία πτυχία και άνω μόρια 2

 

Α/Α Παράπλευροι Μουσικοί Τίτλοι: Μόρια
1. Πτυχίο  Μουσικολογίας (Ανώτατης Εκπαίδευσης) μόρια 5

 

1.Γ.  Για τις θέσεις ΤΕ (Διδασκαλία Solfege Kodaly)  

Α/Α Τίτλοι ειδικότητας Ωδείων ημεδαπής Μόρια
1. Πτυχίο  Ανώτερων Θεωρητικών μόρια 19
2. Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών με Άριστα μόρια 19+1
3. Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών και ολοκληρωμένος (διετής τουλάχιστον) κύκλος σπουδών συστήματος Kodaly σε Ωδείο της Ημεδαπής μόρια 19+2
4. Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών και ολοκληρωμένος (διετής τουλάχιστον) κύκλος σπουδών στο Ινστιτούτο Kodaly (Ουγγαρία) μόρια 19+4

 

Συναφείς Μουσικοί Τίτλοι:

Α/Α Ωδειακοί  τίτλοι σπουδών ημεδαπής πέραν της ειδικότητας Μόρια
1. Έως δύο πτυχία μόρια 1
2. Από τρία πτυχία και άνω μόρια 2

 

Α/Α Παράπλευροι Μουσικοί Τίτλοι: Μόρια
1. Πτυχίο  Μουσικολογίας (Ανώτατης Εκπαίδευσης) μόρια 5

 

1.Δ.  Για τις θέσεις ΔΕ (Διδασκαλία Παραδοσιακών Οργάνων & Drums Jazz)

Α/Α Εάν ο υποψήφιος : Μόρια
1. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην ειδικότητα έγκριτων εκπαιδευτικών φορέων            μόρια 17
2. Έχει βεβαίωση σπουδών παρακολούθησης ολοκληρωμένου κύκλου σπουδών (τουλάχιστον ενός έτους) στο αντικείμενο ή σε συναφές (κλασσικά κρουστά για την ειδικότητα Drums Jazz) μόρια 17+3

 

3. Έχει διδάξει ο ίδιος σε σεμινάρια που διοργάνωσαν έγκριτοι ή Ανώτατοι εκπαιδευτικοί φορείς  μόρια 17+6

 

Συναφείς Μουσικοί Τίτλοι:

Α/Α Ωδειακοί  τίτλοι σπουδών ημεδαπής πέραν της ειδικότητας Μόρια
1. Έως δύο πτυχία μόρια 1
2. Από τρία πτυχία και άνω μόρια 2

 

 

Α/Α Παράπλευροι Μουσικοί Τίτλοι: Μόρια
1. Πτυχίο  Μουσικολογίας (Ανώτατης Εκπαίδευσης) μόρια 5

 

2.Προϋπηρεσία Διδακτική (για όλες τις θέσεις Α, Β, Γ & Δ)

Α/Α  Προϋπηρεσία Διδακτική – αποδεικνυόμενη με έγκριση από το ΥΠ.ΠΟ.Α (εκτός των σχολών Παραδοσιακών Οργάνων, Jazz Drums, Jazz Piano, Σολφέζ Kodaly, Συνοδεία Πιάνου) Μόρια

 

1. Πέντε (5) έτη μόρια 3
2. Έως και δέκα (10) έτη μόρια 6
3. Έως και δεκαπέντε (15) έτη μόρια 9

 

 1. (Α & Β). Καλλιτεχνική Δραστηριότητα για ΠΕ και ΤΕ

Καλλιτεχνική Δραστηριότητα λογίζεται  i) η συμμετοχή σε Ορχήστρα ή ii) η συμμετοχή ως Σολίστ σε εκδηλώσεις έγκριτων φορέων όπως Κ.Ο.Α, Κ.Ο.Θ, Λυρική, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ, Διεθνή Φεστιβάλ κ.λ.π. ή

iii) Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής Σταδιοδρομίας

 

i)

Α/Α η  συμμετοχή σε Ορχήστρα Μόρια
1. 1 έως 3 έτη μόρια 1
2. 4 έως 6 έτη μόρια 2
3. 7 έως 9 έτη μόρια 3
4. 10 έως 12 έτη μόρια 4
5. 13 έως 15 έτη μόρια 5
6. 16 έτη και άνω μόρια 6

 

ii)

Α/Α η συμμετοχή ως Σολίστ σε εκδηλώσεις έγκριτων φορέων όπως Κ.Ο.Α, Κ.Ο.Θ, Λυρική, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ, Διεθνή Φεστιβάλ κ.λ.π. Μόρια
1. έως 3 συμμετοχές μόρια 1
2. έως 6 συμμετοχές μόρια 2
3. έως 9 συμμετοχές μόρια 3
4. έως 12 συμμετοχές μόρια 4
5. έως 15 συμμετοχές μόρια 5
6. από 16 συμμετοχές και άνω μόρια 6

 

iii)

Α/Α Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής Σταδιοδρομίας Μόρια
1. ο υποψήφιος μοριοδοτείται  με τον μέγιστο αριθμό εφόσον αυτή αποδεικνύεται με συμβόλαια με διεθνής δισκογραφικές εταιρείες ή διεθνή Φεστιβάλ ή άλλους κρατικούς μουσικούς οργανισμούς μόρια 6

Οι παραπάνω 3 κατηγορίες (i, ii & iii) Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας δεν αθροίζονται.

 

 1. (Γ). Καλλιτεχνική Δραστηριότητα για ΤΕ Διδασκαλία Solfege Kodaly
 2. Εάν ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια του συστήματος Kodaly έγκριτων εκπαιδευτικών

φορέων και Ανώτατων Ιδρυμάτων

έως 5 σεμινάρια                                3 μόρια

από 6 σεμινάρια και άνω                5 μόρια

 1. Εάν ο υποψήφιος έχει διδάξει σε σεμινάρια έγκριτων εκπαιδευτικών φορέων και Ανώτατων Ιδρυμάτων το σύστημα Kodaly                          6 μόρια

Οι παραπάνω 2 κατηγορίες (i, ii) Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας δεν αθροίζονται.

 

 1. (Δ). Καλλιτεχνική Δραστηριότητα για ΔΕ (Διδασκαλία Παραδοσιακών Οργάνων)

i)

Α/Α η  συμμετοχή σε «Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων» έγκριτου εκπαιδευτικού φορέα Μόρια
1. 1 έως 3 έτη μόρια 1
2. 4 έως 6 έτη μόρια 2
3. 7 έως 9 έτη μόρια 3
4. 10 έως 12 έτη μόρια 4
5. 13 έως 15 έτη μόρια 5
6. 16 έτη και άνω μόρια 6

 

ii)

Α/Α Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής Σταδιοδρομίας Μόρια
1. ο υποψήφιος μοριοδοτείται  με τον μέγιστο αριθμό εφόσον αυτή αποδεικνύεται με συμβόλαια με διεθνής δισκογραφικές εταιρείες ή διεθνή Φεστιβάλ ή άλλους κρατικούς μουσικούς οργανισμούς μόρια 6

 

Οι παραπάνω 2 κατηγορίες (i, ii) Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας δεν αθροίζονται.

 

 1. (Ε). Καλλιτεχνική Δραστηριότητα για ΠΕ (διδασκαλία Jazz Piano) και ΔΕ (Διδασκαλία Jazz Drums)

i)

Α/Α η  συμμετοχή σε Jazz Σύνολα σε προγράμματα αντίστοιχων Φεστιβάλ Μόρια
1. έως 3 συμμετοχές μόρια 1
2. 4 έως 6 συμμετοχές μόρια 2
3. 7 έως 9 συμμετοχές μόρια 3
4. 10 έως 12 συμμετοχές μόρια 4

 

ii)

Α/Α Ηχογραφήσεις C.D Μόρια
1. Ηχογραφήσεις C.D μόρια 5

 

iii)

Α/Α Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής Σταδιοδρομίας Μόρια
1. ο υποψήφιος μοριοδοτείται  με τον μέγιστο αριθμό εφόσον αυτή αποδεικνύεται με συμβόλαια με διεθνείς δισκογραφικές εταιρείες ή διεθνή Φεστιβάλ ή άλλους κρατικούς μουσικούς οργανισμούς μόρια 6

 

Οι παραπάνω 3 κατηγορίες (i, ii, iii) Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας δεν αθροίζονται.

 

 1. Εντοπιότητα (για όλες τις θέσεις Α, Β, Γ & Δ)
Α/Α  Εντοπιότητα Μόρια
1. -Οι υποψήφιοι που είναι δημότες του Δήμου Πατρέων

ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πατρέων

μόρια 2,4
2. -Οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Ν. Αχαΐας μόριο 1

 

 

 1. Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια (για όλες τις θέσεις Α, Β, Γ & Δ)
Α/Α Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια Μόρια
1. -Άνεργος μόρια 1,8
2. -Υποψήφιος έγγαμος ή διαζευγμένος με τρία και πλέον παιδιά ή ο υποψήφιος που είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (δεν αθροίζονται οι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις) μόρια 1,8

 

 1. Προσωπικότητα (για όλες τις θέσεις Α, Β, Γ & Δ)
Α/Α Προσωπικότητα Μόρια
1. Η καταλληλότητα του υποψηφίου μετά την Μουσική εξέταση-Συνέντευξη μοριοδοτείται

 

από 1 έως 9 μόρια.

 

 

 

 

Β)

Την πρόσληψη  Εικαστικών ζωγράφων , κεραμιστών, αγιογράφων και Ιστορίας της Τέχνης  για την παροχή διδακτικού έργου συνολικού αριθμού  δεκα πέντε   (15) ατόμων για το Εικαστικό Εργαστήριο  για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων και  ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

 

 

 

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
1 ΠΕ Ζωγράφοι  – Εικαστικοί (διδασκαλία ζωγραφικής) Οκτώ  (8) θέσεις
2 ΠΕ Διδασκαλία Ιστορία της Τέχνης Μία  (1) θέση
3 ΔΕ Ζωγράφοι  – Εικαστικοί (διδασκαλία  ζωγραφικής) Μία  (1) θέση
4 ΔΕ Κεραμικής  (διδασκαλία  κεραμικής) Τέσσερις  (4) θέσεις
5 ΔΕ Αγιογράφοι ( διδασκαλία Αγιογραφίας) Μία (1) θέση
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ            Δέκα πέντε   (15 ) Θέσεις

 

Ι.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,  υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

4.-   Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγή νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

 

 

  ΙΙ.  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο/η υποψήφιος- α διδάσκων-ουσα  αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

– Τίτλοι σπουδών (50 %)

– Προϋπηρεσία  (15%)

– Καλλιτεχνική δραστηριότητα   (17,5%)

– Εντοπιότητα  (2,5%)

– Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια (5%)

– Προσωπικότητα (συνέντευξη) (10%)

 

α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 1. Για τις θέσεις Π.Ε.: Πτυχίο Α.Ε.Ι. με συνάφεια (π.χ. Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ή της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολής Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης) ή ισότιμης σχολής του εσωτερικού  ή του εξωτερικού. Για την Ιστορία της Τέχνης (κατά σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την συνάφεια : ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και σε δεύτερη επιλογή , ΠΕ 2 ή ΠΕ με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης σε μεταπτυχιακό επίπεδο).

Χωρίζονται και μοριοδοτούνται:

Τίτλοι ειδικότητας: οι σχετιζόμενοι άμεσα με το μάθημα διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος.

– Πτυχία Ανωτάτων  Σχολών

Α/Α Πτυχία Ανωτάτων Σχολών

 

Μόρια
1. Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης με συναφή ειδικότητα μόρια 15,5
2. Μεταπτυχιακό(master) μόρια 2,5
3. Διδακτορικό μόρια 4,5

 

– Για  τις θέσεις  Δ.Ε.:  Απολυτήριο Λυκείου ή 6ταξίου Γυμνασίου, Πτυχίο, βεβαίωση κ.λ.π. για την γνώση της ειδικότητας

Πτυχίο, βεβαίωση κ.λ.π. για τη γνώση της ειδικότητας Εικαστικών ζωγράφων, κεραμικής & αγιογραφίας.

 

Χωρίζονται και μοριοδοτούνται :

Τίτλοι ειδικότητας: Οι σχετιζόμενοι άμεσα με το μάθημα διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος.

Α/Α Τίτλοι

 

Μόρια
1. Απολυτήριο Λυκείου ή 6ταξίου Γυμνασίου μόρια 15,5

 

2. Πτυχίο  ανώτερης – μέσης ή αδιαβάθμητης σχολής ή βεβαίωση σχετική  με το αντικείμενο από 1- 4,5 μόρια

 

β.  Συναφής εκπαιδευτική εμπειρία: Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε σχέση με το αντικείμενο τουλάχιστον για  2 έτη, με βαρύτητα  σε θέματα εκπαίδευσης σε παιδιά – σεμινάρια

Α/Α Συναφής εκπαιδευτική εμπειρία

 

Μόρια
1. Σε τρίτους φορείς από 1 έως 3,75  μόρια.

 

2. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής εμπειρίας σε εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Πατρέων,  προστίθενται  

από 1 έως 2,25 μόρια.

 

 

γ. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα:

Α/Α Καλλιτεχνική Δραστηριότητα

 

Μόρια
1.  Εκθέσεις (ατομικές – ομαδικές)  – ευρύτερο καλλιτεχνικό έργο,   όπως αυτό προκύπτει από το φάκελο της υποψηφιότητας από 1 έως 7 μόρια.    

 

δ. Εντοπιότητα:

Α/Α  Εντοπιότητα

 

Μόρια

 

1. Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πατρέων

 

μόρια   1

 

ε. Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια:

Α/Α Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια Μόρια

 

1. Άνεργος μόρια   1
2. Έγγαμος ή διαζευγμένος με τρία και πλέον παιδιά ή υποψήφιος μέλος πολύτεκνης οικογένειας (δεν αθροίζονται οι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις).  

μόρια   1

 

Το επόμενο κριτήριο (στ) ενεργοποιείται μετά από συνέντευξη στην οποία θα παρασταθεί ο υποψήφιος με τον φάκελό του πριν την τελική απόφαση πρόσληψης.

 

στ. Προσωπικότητα:

Α/Α  Προσωπικότητα Μόρια

 

1. Συνέντευξη (προσωπικότητα, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας) από 1 έως 4  μόρια.    

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Α+Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

–   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

– Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής) στα  γραφεία της υπηρεσίας μας επί της οδού Ακτής Δυμαίων 50, τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 9.00 έως 13.00, εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες. Ως τελευταία ημέρα δημοσίευσης  ορίζεται  η Τρίτη 03-10-2023.

-Τα θέματα που θα απαιτηθούν για τη  Μουσική εξέταση – Συνέντευξη, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του Τμήματος Δημοτικού Ωδείου, επί της οδού Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– Η  Μουσική εξέταση – Συνέντευξη  υπό της αρμόδιας επιτροπής θα  γίνει την Δευτέρα  23-10-2023 στο Δημοτικό Ωδείο,  επί της οδού  Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου

– Η συνέντευξη για τους εικαστικούς  υπό της αρμόδιας επιτροπής θα  γίνει την  Δευτέρα  23-10-2023 στα Γραφεία του Εικαστικού Εργαστήριου στο  Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο επί της Πλατείας  Κορύλλων

 

– ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τους αποτελούν ακριβή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους

Εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή  πρέπει  να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Για δε τους τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κ.λ.π. απαιτείται  πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και (τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού) μόνον για τους υποψήφιους του Δημοτικού Ωδείου  ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”,  σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.),  που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 1. Βεβαίωση εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 2. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας – βιογραφικό σημείωμα: εθνική ή διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, (συναυλίες, συμμετοχή σε μουσικό σύνολο, συμμετοχή ως σολίστ , ρεσιτάλ, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις, διαλέξεις – σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες , άρθρα, διακρίσεις σε διαγωνισμούς κ.λ.π.)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (μόνον για τους άνδρες) ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως και για ποιόν λόγο
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι  έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των  καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αν έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ και αν εξήλθαν τέτοιας υπηρεσίας για ποιο λόγο
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Επίσης να δηλώσουν με την υπεύθυνη δήλωσή δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.
 7. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 8. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης  του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν τρία και πλέον τέκνα ή είναι μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
 10. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι : Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευμένο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006 ).
 11. Αποδεικτικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι  εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο ή μόνιμης κατοικίας  (για τους υποψήφιους που μοριοδοτούνται όσον αφορά την εντοπιότητα & την μόνιμη κατοικία ) .

 

 

– ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας, θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/1980 ( ημερήσια τοπική  εφημερίδα του Νομού). Επίσης, Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο πίνακα ανακοινώσεων  του Πολιτιστικού Οργανισμού με αποδεικτικό ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού www.patrasculture.gr και στην Διαύγεια.

 

-ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  –  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή και μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές, κατά τη συνεδρίασή τους, στην Πάτρα, Δευτέρα  23-10-2023 α) για το Δημοτικό Ωδείο , επί της  οδού Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου    β) για το Εικαστικό Εργαστήριο, στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο επί  της Πλατείας  Κορύλλων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρασταθούν ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής, όταν κληθούν προς τούτο. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο Πολιτιστικό Οργανισμό, συντασσόμενου αποδεικτικού  δημοσίευσης.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο  αντικείμενο  μαθήματος και ειδικότητας.

Η πρόσληψη των αναφερομένων επιτυχόντων στον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων   θα γίνει με ωριαία αποζημίωση και θα είναι χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) ή  εννέα (9) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσληφθέντες οι οποίοι   αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στο πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης  των αποχωρούντων  θα  απασχολούνται για το υπόλοιπο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν απαραιτήτως άδεια εργασίας από την υπηρεσία τους, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, σε περίπτωση δεύτερης απασχόλησης

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                             Δημοτικής Βιβλιοθήκης –

                                                                                                                            Πολιτιστικός Οργανισμός

                                                                                                                                   Δήμου Πατρέων

 

 

                                                                                           Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-

                                                                                                                      Θεοδωρακοπούλου