ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ                                                                                        Αριθ.Αποφ. 1/2023

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων  50  26333

Πληροφορίες: Δημήτριος Αλεξόπουλος                                                

Τηλ: 2610 390930

Email: [email protected]

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  1

1ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

 

Στην Πάτρα σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:30 π.μ, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Ακτή Δυμαίων 50, τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3/17-02-2023 πρόσκληση της Προέδρου της, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νομότυπα, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

Οι κ.κ. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Καραθανασοπούλου Λυδία,  Αντιπρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Βάης Πέτρος, Σκαρλάτου Ειρήνη,  Ζαρνάβαλου Σταυρούλα,   Μάζης Ανδρέας  τακτικά μέλη της  Δ/κης Επιτροπής, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

Η  κα Αθανασοπούλου Ευανθία, τακτικό μέλος, της παράταξης «Σπιράλ».

Η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία  αναπληρωματικό μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

Ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας,  εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Δεν προσήλθαν αν και προσεκλήθησαν οι κ.κ. Αναγνώστου Λαμπρινή, Κλωνιζάκη  Χριστίνα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάχου Γεωργία της παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη»,   Φουρφουρή Μαρία της παράταξης  «Πάτρα Ενωμένη»,  Πατούχας Χρήστος  της  παράταξης

« Ανυπότακτη Πολιτεία», Μαντά Κοραλία  της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά» και Παπαδόπουλος Δημήτριος της παράταξης «Ώρα Πατρών», τακτικά μέλη της Δ/κής Επιτροπής.

 

 

Χρέη γραμματέα άσκησε ο Διαχειριστής – Υπόλογος του Κληροδοτήματος  κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, δ/κος υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ον: Έγκριση  Απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

Η Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παραθέτει την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1/14-02-2023 εισήγηση του Διαχειριστή-υπολόγου του Κληροδοτήματος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

 

Έχοντας υπ΄όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10.09.2013) Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο ο απολογισμός μαζί με τον ισολογισμό υποβάλλονται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
  2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/1040933/ΕΞ2014/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/06-03-14 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3): Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 επί του άρθρου 59.
  3. Τις διατάξεις του Β.Δ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/Τ.Α΄/20-22/12/1939), «Περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α/Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».
  4. Το υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβόλαιο Δωρεάς των «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  5. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  6. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  7. Την αριθμ. πρωτ. 64556/7-6-22 (ΑΔΑ:6ΧΟΑΟΡ1Φ-ΙΝΖ) έγκριση της υπ΄αριθ.1/2022 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος περί Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.

 

υποβάλλουμε  τον Απολογισμό  Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»  του οικον. έτους 2022 που έχει ως κάτωθι:                                                                

 

Βάσει του υπ΄αριθ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του Ακινήτου και του υπ΄αριθ. πρωτ. 12/30-6-2022  Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως του Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ», η μίσθωση αρχίζει από την 1-1-2021 με περίοδο χάριτος 28 μηνών και  το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από 1-5-2023.

Επομένως  τα Έσοδα για το οικον. έτος 2022 είναι: (0,00 ΕΥΡΩ)  & τα αντίστοιχα Έξοδα :(0,00 ΕΥΡΩ) με απομένον χρηματικό υπόλοιπο:(0,00 ΕΥΡΩ)

Ως εκ τούτου ο Απολογισμός του οικον. έτους 2022  είναι μηδενικός.

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της την παραπάνω εισηγητική έκθεση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος “ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ”, ο οποίος βάσει του υπ΄αριθ. Πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του Ακινήτου και του υπ΄αριθ. πρωτ. 12/30-6-2022  Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως του Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ», όπου η μίσθωση αρχίζει από την 1-1-2021 με περίοδο χάριτος 28 μηνών και  το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από 1-5-2023, έχει ως κάτωθι:

Οικ. Έτος 2022

Έσοδα: 0,00€

Έξοδα :0,00€

Χρηματικό Υπόλοιπο:0,00€

Ως εκ τούτου ο Απολογισμός του οικον. έτους 2022  είναι μηδενικός.

 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   1/2023

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               

 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                 

 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων).

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Αλεξόπουλος