ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  1

1ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

 

Στην Πάτρα σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:30 π.μ, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Ακτή Δυμαίων 50, τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3/17-02-2023 πρόσκληση της Προέδρου της, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νομότυπα, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

Οι κ.κ. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Καραθανασοπούλου Λυδία,  Αντιπρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Βάης Πέτρος, Σκαρλάτου Ειρήνη, Ζαρνάβαλου Σταυρούλα,  Μάζης Ανδρέας  τακτικά μέλη της  Δ/κης Επιτροπής, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

Η  κα Αθανασοπούλου Ευανθία, τακτικό μέλος, της παράταξης «Σπιράλ».

Η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία  αναπληρωματικό μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

Ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας,  εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Δεν προσήλθαν αν και προσεκλήθησαν οι κ.κ. Αναγνώστου Λαμπρινή, Κλωνιζάκη  Χριστίνα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάχου Γεωργία της παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη»,   Φουρφουρή Μαρία της παράταξης  «Πάτρα Ενωμένη»,  Πατούχας Χρήστος  της  παράταξης

« Ανυπότακτη Πολιτεία», Μαντά Κοραλία  της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά» και Παπαδόπουλος Δημήτριος της παράταξης «Ώρα Πατρών», τακτικά μέλη της Δ/κής Επιτροπής.

 

 

 

 

Χρέη γραμματέα άσκησε ο Διαχειριστής – Υπόλογος του Κληροδοτήματος  κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, δ/κος υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 2ον: «Έγκριση Ισολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

 

 

Η Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παραθέτει την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/14-02-2023 εισήγηση του Διαχειριστή-υπολόγου του Κληροδοτήματος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπ΄ όψιν :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10.09.2013) Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο ο απολογισμός μαζί με τον ισολογισμό υποβάλλονται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
  2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/1040933/ΕΞ2014/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/06-03-14 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3): Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 επί του άρθρου 59.
  3. Τις διατάξεις του Β.Δ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/Τ.Α΄/20-22/12/1939), «Περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α/Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».
  4. Το υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβόλαιο Δωρεάς των «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  5. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  6. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  7. Την αριθμ. Πρωτ. 64556/7-6-22 (ΑΔΑ:6ΧΟΑΟΡ1Φ-ΙΝΖ ) έγκριση της υπ΄αριθ.1/2022 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος περί Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.
  8. Το ότι βάσει του υπ΄αριθ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του Ακινήτου και του υπ΄αριθ. Πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως του Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ», η μίσθωση αρχίζει από την 1-1-2021 με περίοδο χάριτος 28 μηνών και το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από 1-5-2023.

Επομένως  τα Έσοδα για το οικον. έτος 2022 είναι: (0,00 ΕΥΡΩ)  & τα αντίστοιχα Έξοδα :(0,00 ΕΥΡΩ) με

απομένον χρηματικό υπόλοιπο:(0,00 ΕΥΡΩ)

 

 

υποβάλλουμε  τον Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2022  του Κληροδοτήματος  «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»  όπως έχει κάτωθι:                                           

   

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ”

  ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 50 ΤΚ 26333
  ΤΗΛ 2610390930
  e-mail: [email protected]
   
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022  
  E  Ν  Ε  Ρ  Γ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο
  Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες    
  Ι.     ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ     1.376.709,90    
    Α   Αξία ακινήτων   1.376.709,90      
    1. Αξία αστικών ακινήτων (οικοπεδα) 461.492,06        
    2. Αξία αστικών ακινήτων (κτιρια) 915.217,84        
      3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 0,00        
    Β   Αξία κινητών αξιών   0,00      
    1. Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων 0,00        
      2. Αξία μετοχών τραπεζών ή άλλων Α.Ε. 0,00        
    Γ   Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων   0,00      
    1. Διαρκείς τραπεζικές καταθέσεις 0,00        
    2. Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις 0,00        
      3. Καταθέσεις σε προσωρινό τραπεζικό λογαριασμό (όψης, ταμιευτηρίου) 0,00        
  ΙΙ.     ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ     0,00    
    Δ   Αξία ακινήτων   0,00      
      1. Αξία αστικών ακινήτων (οικιών κλπ) 0,00        
      2. Αξία αγροτικών ακινήτων (αγρών κλπ) 0,00        
    Ε   Αξία κινητών αξιών   0,00      
    1. Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων 0,00        
      2. Αξία μετοχών τραπεζών ή άλλων Α.Ε. 0,00        
    ΣΤ   Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων   0,00      
      1. Διαρκείς τραπεζικές καταθέσεις 0,00        
    Ζ   Αξία επίπλων και σκευών   0,00      
      1.   0,00        
    Η   Υπόλοιπο ταμείου   0,00      
    1. Πιστωτικό υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού τραπέζης ή ταμιευτηρίου 0,00        
      2. Μετρητά ταμείου 0,00        
    Θ   Λοιπά περιουσιακά στοιχεία   0,00      
      1.   0,00        
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.376.709,90 1.376.709,90 1.376.709,90  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Π  Α  Θ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο    
Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Άθροισμα αρθ. 1 & 2 Διαφορά άρθ. 3 & 4 κάθε κεφ. Αθροίσματα ή διαφορές ποσών κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες  
Ι.     ΚΕΦΑΛΑΙΟ     1.376.709,90    
  Α   Κεφάλαιο πάγιο   1.376.709,90      
    1. Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή έτους) 1.376.709,90        
    2. Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους) 0,00        
    3. Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας 0,00        
    4. Μειώσεις της αξίας της περιουσίας 0,00        
  Β   Κεφάλαιο μη πάγιο   0,00      
    1. Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή έτους) 0,00        
    2. Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους) 0,00        
    3. Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας 0,00        
    4. Μειώσεις της αξίας της περιουσίας 0,00        
II.     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     0,00    
  Γ   Πιστωτές   0,00      
    1.   0,00        
  Δ   Δάνεια   0,00      
    1.   0,00        
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.376.709,90 1.376.709,90 1.376.709,90    
 
Πάτρα 09/02/2023  
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
REAL FINANCIAL SUPPORT MON IKE  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗΣΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 97747 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο, και έλαβε υπ΄όψιν της την παραπάνω εισηγητική έκθεση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος “ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ”

 ως έχει κάτωθι:

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ”

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 50 ΤΚ 26333
ΤΗΛ 2610390930
e-mail: [email protected]
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022  
E  Ν  Ε  Ρ  Γ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο
Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες    
Ι.     ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ     1.376.709,90    
  Α   Αξία ακινήτων   1.376.709,90      
  1. Αξία αστικών ακινήτων (οικόπεδα) 461.492,06        
  2. Αξία αστικών ακινήτων (κτίρια) 915.217,84        
    3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 0,00        
  Β   Αξία κινητών αξιών   0,00      
  1. Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων 0,00        
    2. Αξία μετοχών τραπεζών ή άλλων Α.Ε. 0,00        
  Γ   Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων   0,00      
  1. Διαρκείς τραπεζικές καταθέσεις 0,00        
  2. Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις 0,00        
    3. Καταθέσεις σε προσωρινό τραπεζικό λογαριασμό (όψης, ταμιευτηρίου) 0,00        
ΙΙ.     ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ     0,00    
  Δ   Αξία ακινήτων   0,00      
    1. Αξία αστικών ακινήτων (οικιών κλπ) 0,00        
    2. Αξία αγροτικών ακινήτων (αγρών κλπ) 0,00        
  Ε   Αξία κινητών αξιών   0,00      
  1. Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων 0,00        
    2. Αξία μετοχών τραπεζών ή άλλων Α.Ε. 0,00        
  ΣΤ   Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων   0,00      
    1. Διαρκείς τραπεζικές καταθέσεις 0,00        
  Ζ   Αξία επίπλων και σκευών   0,00      
    1.   0,00        
  Η   Υπόλοιπο ταμείου   0,00      
  1. Πιστωτικό υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού τραπέζης ή ταμιευτηρίου 0,00        
    2. Μετρητά ταμείου 0,00        
  Θ   Λοιπά περιουσιακά στοιχεία   0,00      
    1.   0,00        
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.376.709,90 1.376.709,90 1.376.709,90  

 

 

 

 

 

  Π  Α  Θ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο  
Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α Ποσά κατά άρθρα Άθροισμα αρθ. 1 & 2 Διαφορά άρθ. 3 & 4 κάθε κεφ. Αθροίσματα ή διαφορές ποσών κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες
Ι.     ΚΕΦΑΛΑΙΟ     1.376.709,90  
  Α   Κεφάλαιο πάγιο   1.376.709,90    
    1. Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή έτους) 1.376.709,90      
    2. Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους) 0,00      
    3. Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας 0,00      
    4. Μειώσεις της αξίας της περιουσίας 0,00      
  Β   Κεφάλαιο μη πάγιο   0,00    
    1. Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή έτους) 0,00      
    2. Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους) 0,00      
    3. Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας 0,00      
    4. Μειώσεις της αξίας της περιουσίας 0,00      
II.     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     0,00  
  Γ   Πιστωτές   0,00    
    1.   0,00      
  Δ   Δάνεια   0,00    
    1.   0,00      
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.376.709,90 1.376.709,90 1.376.709,90  
 

Πάτρα 09/02/2023

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

REAL FINANCIAL SUPPORT MON IKE
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗΣΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 97747 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   2/2023

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                 

 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Αλεξόπουλος