ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  2  2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ                                                                                        Αριθ.Αποφ. 3/2022

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50  26333

Πληροφορίες:Δημήτριος Αλεξόπουλος                                                 

Τηλ: 2610 390930

Email: [email protected]

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  2

 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

Στην Πάτρα σήμερα την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Ακτή Δυμαίων 50, τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ.15/17-6-2022 πρόσκληση της Προέδρου της, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νομότυπα, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

Οι κ.κ. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Καραθανασοπούλου Λυδία,  Αντιπρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Σκαρλάτου Ειρήνη, Αναγνώστου Λαμπρινή,  Μάζης Ανδρέας  τακτικά μέλη & Αποστολοπούλου Αδαμαντία, Γιαννιτσοπούλου Ιουλία αναπληρωματικά μέλη  Δ/κης Επιτροπής, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ο κ. Δραγιώτης Ευθύμιος, αναπληρωματικό μέλος της παράταξης « Ανυπότακτη Πολιτεία»

Η κα Τσονάκα Αγγελική, τακτικό μέλος της παράταξης «Ώρα Πατρών»

Η  κα Αθανασοπούλου Ευανθία, τακτικό μέλος της παράταξης «Σπιράλ»

Ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας,  εκπρόσωπος των εργαζομένων

Δεν προσήλθαν αν και προσεκλήθησαν οι κ.κ. Ζαρνάβαλου Σταυρούλα, Κλωνιζάκη Χριστίνα και Βάης Πέτρος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάχου Γεωργία της παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη»   Φουρφουρή Μαρία της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», Πατούχας Χρήστος της παράταξης

« Ανυπότακτη Πολιτεία» και Μαντά Κοραλία  της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά», τακτικά μέλη της Δ/κής Επιτροπής.

Χρέη γραμματέα άσκησε ο Διαχειριστής – Υπόλογος του Κληροδοτήματος  κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, δ/κος υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: «Παράταση περιόδου χάριτος και συνολικής διάρκειας Μίσθωσης του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

Η Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παραθέτει την υπ΄ αριθ. πρωτ. 16/21-6-2022 εισήγηση του Διαχειριστή-υπόλογου του Κληροδοτήματος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Δυνάμει του υπ’ αριθμόν 17419/1957 δωρητηρίου συμβολαίου του τότε Συμβολαιογράφου Πατρών Πέτρου Αναγνωστόπουλου, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 415 και με α/α 120751, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών και ήδη από το 2011, οπότε και έλαβε χώρα η συγχώνευση τεσσάρων δημοτικών νομικών προσώπων, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΔΒΠΟΔΠ), απέκτησε, υπό μορφή κληροδοτήματος – κοινωφελούς περιουσίας, ένα ακίνητο συνολικού εμβαδού 660,70 τ.μ. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου, Παντανάσσης και Όθωνος Αμαλίας.

Ακολούθως, δυνάμει του από 22/12/2020 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, το οποίο συνάφθηκε στο πλαίσιο δημόσιας, πλειοδοτικής με κλειστές προσφορές δημοπρασίας που διενεργήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης των όρων και της διαδικασίας της εν λόγω δημοπρασίας, εκμισθώθηκε το ανωτέρω ακίνητο στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 997824731 Α’ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ, με έδρα την Πάτρα, οδός Βόλου και Μειλίχου.

Σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω μισθωτηρίου, η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε δωδεκαετής, αρχομένη από 01/01/2021 και λήγουσα την 31/12/2032. Ως μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα ορίστηκε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550,00€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, με περίοδο χάριτος 18 μηνών μη καταβολής μισθώματος (έναρξη υποχρέωσης καταβολής μισθώματος από 01/07/2022), λόγω ανάγκης διενέργειας εκτεταμένων επισκευών και εφ’ όσον ο μισθωτής δεν θα εκμεταλλεύεται το μίσθιο. Οι υπ’ όψιν επισκευές θα διενεργούνταν αποκλειστικά με ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή. Το μίσθωμα καθορίσθηκε στο ανωτέρω ποσό με συνεκτίμηση της μισθωτικής αξίας του μισθίου ακινήτου (ανερχόμενη στις τέσσερις χιλιάδες (4.000,00€) ευρώ), όπως αυτή προέκυψε από τη σχετική έκθεση προεκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή του Ν. 4182/2013 της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, που ζητήθηκε λόγω του ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου σύμφωνα με τον προσδιορισμό της από την Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών είναι ανώτερη των 300.000,00€ (παρ.1 του άρθρ.24 του Ν.4182/2013), μετά την επισκευή και ανακαίνισή του, που θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 197/29-01-2018 Τεχνική Έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων,  καθώς και τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμόν 8. ΑΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ / 5199245 / 51408 / 6493 / 20-12-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δ.Ε.Π.&Ν.Ι. Συνεπώς για τον καθορισμό του ύψους του μηνιαίου μισθώματος, μετά την περίοδο χάριτος, ελήφθη υπ’ όψιν η απόσβεση του αποκλειστικά βαρύνοντος τον μισθωτή κόστους επισκευών – ανακαίνισης του μισθίου. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι δεν επιτρέπεται τροποποίηση του μισθωτηρίου, ολόκληρου ή όρων αυτού παρά μόνον εγγράφως και υπό την προϋπόθεση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων.

Εν προκειμένω, η μισθώτρια εταιρία και προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει νόμιμα τις συμφωνηθείσες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου, ζήτησε την έκδοση οικοδομικής άδειας για «Αποκατάσταση και προσθήκη καθ’ ύψος Αποθηκών Κόλλα με χρήση Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών υλικών και Απεικονίσεων και Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης», προϋπόθεση προς έκδοση της οποίας ήταν κατ’ αρχήν η έγκριση των προσόψεων και της εν γένει αποκατάστασης του υπό κατασκευή ακινήτου από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδος, καθότι το εν λόγω κτίριο είναι χρονολογίας άνω των 100 ετών και βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι από τον μήνα Μάϊο του έτους 2021 η μισθώτρια ευρισκόταν, μέσω των μηχανικών της, σε προφορική συνεννόηση για την θετική γνωμοδότηση της άνω υπηρεσίας (Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων), σε σχέση με την προς υποβολή μελέτη, γεγονός που καθυστέρησε αρκετά την υποβολή του φακέλου, καθότι έγιναν αλλαγές (τουλάχιστον 2 φορές) στα υποβληθέντα σχέδια, εν τέλει υπέβαλε ολοκληρωμένο τον σχετικό φάκελο στην ανωτέρω Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων στις 13 Δεκεμβρίου 2022 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 603781, πλην όμως ενημερώθηκε μετά από αρκετούς μήνες ότι ανεβλήθη η συζήτηση του υποβληθέντος αιτήματος, με τη Πράξη 2/09-03-2022 (θέμα 11ο), και απεστάλη στον Δήμο Πατρέων το ΥΠΠΟΑ 29/03/2022 με Α.Π. 132348/19-03-2022 έγγραφο, με το οποίο το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων ζητούσε: «..την θέση του Δήμου Πατρέων (εγγράφως), επί της προτεινόμενης ανάπλασης σε σχέση με το πολεοδομικό περιβάλλον και την ενδεχόμενη ανάπλαση της όλης περιοχής και του παραλιακού μετώπου της πόλης».

Ο Δήμος Πατρέων απάντησε με το αριθμ.πρωτ.26882/11-04-2022 έγγραφό του, με το οποίο δεν είχε αντίρρηση στη πρόταση του μισθωτή, θεωρώντας ότι «..στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης το κτίριο εν τέλει αναβαθμίζεται και φιλοξενώντας υποδομές που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις ήδη υπάρχουσες συναφείς υποδομές της πόλης, επανεντάσσεται αρμονικά στον αστικό ιστό».

 

 

Ακολούθως, η μισθώτρια στις 13/04/2022 υπέβαλε την άνω σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πατρέων στην αιτηθείσα ως άνω υπηρεσία, η οποία με τη σειρά της συνεδρίασε εκ νέου και της χορήγησε την ΥΠΠΟΑ 30/05/2022 με Α.Π.: 163020 ΑΠΟΦΑΣΗ περί έγκρισης της μελέτης του έργου με όρους και ιδίως με τη προηγούμενη συνεννόηση για τα χρώματα των όψεων.

Στη συνέχεια υπεβλήθη από την μισθώτρια στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αχαΐας, η αίτηση για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία εγκρίθηκε με το πρακτικό της από 9/6/20200 συνεδρίασης (Νο 12/2022) και αναρτήθηκε ηλεκτρονικά με το αριθ.πρωτ.169024/169/14-06-2022 έγγραφο του άνω Συμβουλίου.

Εν τω μεταξύ, τμήμα της κεραμοσκεπούς του άνω κτιρίου είχε καταρρεύσει πριν τη μίσθωση του άνω ακίνητου και σχεδόν ολόκληρο το υπόλοιπο τμήμα αυτής κατέρρευσε πριν από 2 μήνες περίπου. Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Δόμησης (τμήμα αδειών & ελέγχου δόμησης) του Δήμου Πατρέων κοινοποίησε τα αριθ. πρωτ. 33402/813/22/05-05-2022 και 39558/928/22/ 19-05-2022 έγγραφά της, με τα οποία μας γνωστοποιούσε ότι έγινε αναφορά από το Β΄ Α.Τ. Πατρών και η εν λόγω υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία στις 05/04/2022. Επισημαίνει δε την ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων.

Η μισθώτρια, ευθύς μόλις έλαβε γνώση του άνω γεγονότος με την εξώδικη δήλωση του ιδιοκτήτη του όμορου κτιρίου, αμέσως, δηλαδή την επόμενη ημέρα (στις 14/05/2022) προέβη στη τοποθέτηση ικριωμάτων τόσο στη πρόσοψη επί της οδού Όθωνος Αμαλίας όσο και στη πρόσοψη επί της οδού Αγίου Ανδρέου και θα πρέπει, λόγω της επικινδυνότητας του κτιρίου, να προβεί άμεσα στην διενέργεια εργασιών και δη στην αποξήλωση σαθρών στοιχείων κλπ μέχρι τη χορήγηση της σχετικής οικοδομής άδειας.

Σύμφωνα δε με τα όσα έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία η μισθώτρια, πρόκειται εντός των επόμενων ημερών να υποβάλει αίτηση στην ΥΔΟΜ Δήμου Πατρέων για τη χορήγηση της σχετικής προέγκρισης και άδειας οικοδομής.

Με τα δεδομένα αυτά, η μισθώτρια εταιρία υπέβαλε το από 14/06/2022 αίτημά της για 16μηνη παράταση της προβλεπόμενης περιόδου χάριτος και ισόχρονη παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, με το σκεπτικό ότι ανυπαιτίως από πλευράς της και λόγω των ανωτέρω ανυπέρβλητων κωλυμάτων, δεν έχει ακόμα καταφέρει να ξεκινήσει τις απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες. Ταυτόχρονα, μας κοινοποίησε και το από 16/06/2022 έγγραφό της προς το αρμόδιο Β’ Αστ. Τμήμα Πατρών, στο οποίο γνωστοποίησε τις επείγουσες εργασίες αποξήλωσης σαθρών στοιχείων από το μίσθιο, στις οποίες θα προβεί, λόγω και της κατά τα ανωτέρω κατάρρευσης του τμήματος της στέγης.

 

 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω δεδομένα, ήτοι:

– τις υπηρεσιακές καθυστερήσεις που έχουν μεσολαβήσει με δεδομένη τη δυσλειτουργία που προκάλεσε στην λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών η περίοδος της πανδημίας,

– τα έκτακτα γεγονότα που έλαβαν χώρα με την κατάρρευση της στέγης, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για λόγους ασφαλείας,

– το αίτημα της μισθώτριας για παράταση της περιόδου χάριτος και ισόχρονη παράταση της μισθωτικής σχέσης,

– τον εύλογο χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των οικείων αδειών και την ολοκλήρωση των εργασιών,

Εισηγούμαι: Τη λήψη απόφασης από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Αφων Κόλλα» με αντικείμενο την  έγκριση η μη, του αιτήματος της μισθώτριας εταιρίας για παράταση της περιόδου χάριτος και ισόχρονη παράταση της μισθωτικής σχέσης.

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει  την παράταση περιόδου χάριτος και συνολικής διάρκειας Μίσθωσης του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» κατά δέκα (10)  μήνες, δηλαδή η περίοδος χάριτος θα λήγει 30-4-2023, αρχομένης της υποχρεώσεως της μισθώτριας σε καταβολή μισθώματος από την 1-5-2023, η δε μισθωτική σχέση θα διαρκεί έως και 30-10-2032.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   3/2022

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               

 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                 

 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Αλεξόπουλος