ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 4ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ                                                                                        Αριθ.Αποφ. 8/2023

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50  26333

Πληροφορίες:Δημήτριος Αλεξόπουλος                                                 

Τηλ: 2610 390930

Email: [email protected]

Στην Πάτρα σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Ακτή Δυμαίων 50, τακτική συνεδρίαση (και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 27/23-10-2023 πρόσκληση της Προέδρου της, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νομότυπα, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

Οι κ.κ. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου Πρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Καραθανασοπούλου Λυδία Αντιπρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Σκαρλάτου Ειρήνη, Μάζης Ανδρέας, Αναγνώστου Λαμπρινή (με τηλεδιάσκεψη), Ζαρνάβαλου Σταυρούλα τακτικά μέλη της Δ/κης Επιτροπής, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ο κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος τακτικό μέλος της παράταξης «Ώρα Πατρών» (με τηλεδιάσκεψη), η κα Αθανασοπούλου Ευανθία τακτικό μέλος της παράταξης «Σπιράλ» (με τηλεδιάσκεψη), ο κ. Δραγώτης Ευθύμιος αναπληρωματικό μέλος της παράταξης «Ανυπότακτη Πολιτεία» και ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 

Δεν προσήλθαν αν και προσεκλήθησαν οι κ.κ. Βάης Πέτρος, Κλωνιζάκη Χριστίνα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάχου Γεωργία της παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη», Φουρφουρή Μαρία της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», Μαντά Κοραλία της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά», τακτικά μέλη της Δ/κής Επιτροπής.

 

 

 

Χρέη γραμματέα άσκησε ο Διαχειριστής – Υπόλογος του Κληροδοτήματος κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, δ/κος υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 3ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Κληροδοτήματος «ΑφΩΝ ΚΟΛΛΑ».

 

Η Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παραθέτει την υπ΄ αριθ. πρωτ. 26/12-10-2023 εισήγηση του Διαχειριστή-υπολόγου του Κληροδοτήματος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπ΄όψιν:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 50,59,60,71,73 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄/10-9-2013) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013».

3.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014).

4.Τις διατάξεις του Β.Δ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/Α΄/20-22/12/1939), «Περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α/Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».

5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  1. Το υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβόλαιο Δωρεάς των «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  2. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
  3. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

9.Την υπ΄αριθ . 3/2021 απόφαση Δ.Σ περί ορισμού διαχειριστή – υπολόγου.

υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» του έτους 2024, που έχει ως κάτωθι:

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ
  ΕΣΟΔΑ Ποσά προϋπ/ντα για το 2024
  ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Τ.Ε ΕΩΣ 31-12-2023) 300,00
ΑΡΘΡ.2 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 18.600,00
ΑΡΘΡ.3 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 20,00
ΚΕΦ. Β    
ΑΡΘΡ.1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 19.420,00
     
  ΕΞΟΔΑ  
  ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 800,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π 4.991,60
ΑΡΘΡ.3 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 4.000,00
ΑΡΘΡ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.120,00
ΑΡΘΡ.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ 300,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 300,00
ΑΡΘΡ.2 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00
ΚΕΦ.Γ    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 446,40
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΕΛΩΝ,ΦΟΡΩΝ (ΚΥΡΙΟΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ,ΕΝΦΙΑ κ.λ.π) 5.550,00
ΑΡΘΡ.3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
ΑΡΘΡ.4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 50/00 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ.65 ΤΟΥ Ν. 4182/2013 62,00
  ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ,

ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κ.Λ.Π

300,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 300,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 700,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19.420,00

 

ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΣΗ    
ΕΣΟΔΑ   19.420,00
ΕΞΟΔΑ   19.420,00

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2024 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

 

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ.Α

ΑΡΘΡ. 2: Βάσει του υπ΄αριθ. πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και του υπ΄αριθ.πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης αυτού, το μίσθωμα καταβάλλεται από 1/5/2023 και επομένως τα έσοδα διαμορφώνονται ως εξής :12 μήνες Χ 1.550,00€ =18.600,00€.

 

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ. Α

ΑΡΘΡ. 4 : Η αμοιβή της Τριμελούς Εποπτεύουσας Επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 6 του υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβολαίου Δωρεάς «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των ετησίως ακαθαρίστων εισοδημάτων του δωρουμένου κτιρίου.

 

ΚΕΦ Γ

ΑΡΘΡ. 1, 2 και 4: Οι φόροι υπολογίζονται επί των εσόδων του προηγούμενου έτους 2023, όπου βάσει του υπ΄αριθ. πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Μισθώσεως του Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» το μίσθωμα καταβάλλεται από 1/5/2023 (8 μήνες Χ 1.550,00€ = 12.400,00€).

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπ΄ όψιν την παραπάνω εισήγηση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» οικον. έτους 2024 όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και έχει ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ
  ΕΣΟΔΑ Ποσά προϋπ/ντα για το 2024
  ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Τ.Ε ΕΩΣ 31-12-2023) 300,00
ΑΡΘΡ.2 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 18.600,00
ΑΡΘΡ.3 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 20,00
ΚΕΦ. Β    
ΑΡΘΡ.1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 19.420,00
     
  ΕΞΟΔΑ  
  ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 800,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π 4.991,60
ΑΡΘΡ.3 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 4.000,00
ΑΡΘΡ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.120,00
ΑΡΘΡ.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ 300,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 300,00
ΑΡΘΡ.2 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00
ΚΕΦ.Γ    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 446,40
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΕΛΩΝ,ΦΟΡΩΝ (ΚΥΡΙΟΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ,ΕΝΦΙΑ κ.λ.π) 5.550,00
ΑΡΘΡ.3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
ΑΡΘΡ.4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 50/00 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ.65 ΤΟΥ Ν. 4182/2013 62,00
  ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ,

ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κ.Λ.Π

300,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 300,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 700,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19.420,00

 

ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΣΗ    
ΕΣΟΔΑ   19.420,00
ΕΞΟΔΑ   19.420,00

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2024 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

 

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ.Α

ΑΡΘΡ. 2: Βάσει του υπ΄αριθ. πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και του υπ΄αριθ.πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης αυτού, το μίσθωμα καταβάλλεται από 1/5/2023 και επομένως τα έσοδα διαμορφώνονται ως εξής :12 μήνες Χ 1.550,00€ =18.600,00€.

 

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ. Α

ΑΡΘΡ. 4 : Η αμοιβή της Τριμελούς Εποπτεύουσας Επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 6 του υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβολαίου Δωρεάς «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των ετησίως ακαθαρίστων εισοδημάτων του δωρουμένου κτιρίου.

 

ΚΕΦ Γ

ΑΡΘΡ. 1, 2 και 4: Οι φόροι υπολογίζονται επί των εσόδων του προηγούμενου έτους 2023, όπου βάσει του υπ΄αριθ. πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Μισθώσεως του Ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» το μίσθωμα καταβάλλεται από 1/5/2023 (8 μήνες Χ 1.550,00€ = 12.400,00€).

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2023

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ                 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Αλεξόπουλος