ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

Στην Πάτρα σήμερα την 15η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Ακτή Δυμαίων 50, τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 36/7-11-2022 πρόσκληση της Προέδρου της, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νομότυπα, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

Οι κ.κ. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Καραθανασοπούλου Λυδία,  Αντιπρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Βάης Πέτρος, Σκαρλάτου Ειρήνη, Κλωνιζάκη  Χριστίνα, Αναγνώστου Λαμπρινή,  Μάζης Ανδρέας  τακτικά μέλη της  Δ/κης Επιτροπής, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

Ο κ. Δραγώτης Ευθύμιος, αναπληρωματικό μέλος, της παράταξης « Ανυπότακτη Πολιτεία».

Η  κα Αθανασοπούλου Ευανθία, τακτικό μέλος, της παράταξης «Σπιράλ».

Ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας,  εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Δεν προσήλθαν αν και προσεκλήθησαν οι κ.κ. Ζαρνάβαλου Σταυρούλα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάχου Γεωργία της παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη»,   Φουρφουρή Μαρία της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», Πατούχας Χρήστος της παράταξης « Ανυπότακτη Πολιτεία», Μαντά Κοραλία  της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά» και Τσονάκα Αγγελική  της παράταξης «Ώρα Πατρών», τακτικά μέλη της Δ/κής Επιτροπής.

Χρέη γραμματέα άσκησε ο Διαχειριστής – Υπόλογος του Κληροδοτήματος  κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, δ/κος υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

Η Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παραθέτει την υπ΄ αριθ. πρωτ. 35/7-11-2022 εισήγηση του Διαχειριστή-υπόλογου του Κληροδοτήματος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπ΄όψιν:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 50,59,60,71,73 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄/10-9-2013)

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013».

3.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014).

4.Τις διατάξεις του Β.Δ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/Α΄/20-22/12/1939), «Περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α/Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».

5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  1. Το υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβόλαιο Δωρεάς των «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

7.Το υπ΄αριθ. πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου Κληροδοτήματος  «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

  1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος  «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» του έτους 2023, που έχει ως κάτωθι:

 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023  
                 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ  
  ΕΣΟΔΑ Ποσά προϋπ/ντα για το 2023
  ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Τ.Ε ΕΩΣ 31-12-2022) 0,00
ΑΡΘΡ.2 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 12.400,00
ΑΡΘΡ.3 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 20,00
ΚΕΦ. Β    
ΑΡΘΡ.1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 12.920,00
     

 

 

 

  ΕΞΟΔΑ  
                            ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π 4.778,40
ΑΡΘΡ.3 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.000,00
ΑΡΘΡ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 745,20
ΑΡΘΡ.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ 100,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 300,00
ΑΡΘΡ.2 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00
ΚΕΦ.Γ    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 446,40
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΕΛΩΝ,ΦΟΡΩΝ (ΚΥΡΙΟΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ,ΕΝΦΙΑ κ.λ.π) 3.000,00
ΑΡΘΡ.3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
                ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ,

ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κ.Λ.Π

300,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 300,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 400,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 12.920,00
ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΣΗ    
ΕΣΟΔΑ   12.920,00
ΕΞΟΔΑ   12.920,00

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ.Α,

ΑΡΘΡ. 1: Βάσει του υπ΄αριθ. Πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» η περίοδος χάριτος ορίζεται σε 28 μήνες και το μίσθιο θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-5-2023. Επομένως  κατά το έτος 2022 τα έσοδα ήταν μηδενικά καθώς και τα έξοδα (όπως αποτυπώνονται και στον Απολογισμό του έτους 2022).

 

 

 

ΑΡΘΡ.2: Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το μίσθιο θα καταβάλλεται από 1-5-2023 επομένως τα έσοδα θα διαμορφωθούν ως εξής : 8 μήνες Χ 1.550,00€ = 12.400,00€.

 

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ. Α

ΑΡΘΡ. 4 : Η αμοιβή της Τριμελούς  Εποπτεύουσας Επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 6 του υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβολαίου Δωρεάς «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των ετησίως ακαθαρίστων εισοδημάτων του δωρουμένου κτιρίου.

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

 

                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό  του Κληροδοτήματος “ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ” του  οικονομικού έτους 2023

ως έχει κάτωθι:

 

 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023  
                 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ  
  ΕΣΟΔΑ Ποσά προϋπ/ντα για το 2023
  ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Τ.Ε ΕΩΣ 31-12-2022) 0,00
ΑΡΘΡ.2 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 12.400,00
ΑΡΘΡ.3 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 20,00
ΚΕΦ. Β    
ΑΡΘΡ.1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 12.920,00
     

 

 

 

 

  ΕΞΟΔΑ  
                            ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π 4.778,40
ΑΡΘΡ.3 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.000,00
ΑΡΘΡ.4 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 745,20
ΑΡΘΡ.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ 100,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 300,00
ΑΡΘΡ.2 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00
ΚΕΦ.Γ    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 446,40
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΕΛΩΝ,ΦΟΡΩΝ (ΚΥΡΙΟΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ,ΕΝΦΙΑ κ.λ.π) 3.000,00
ΑΡΘΡ.3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 500,00
                ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ.1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ,

ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κ.Λ.Π

300,00
ΑΡΘΡ.2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 300,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 400,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 12.920,00

 

 

 

 

ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΣΗ    
ΕΣΟΔΑ   12.920,00
ΕΞΟΔΑ   12.920,00

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

 

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ.Α,

ΑΡΘΡ. 1: Βάσει του υπ΄αριθ. Πρωτ. 12/30-6-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Σύμβασης Μισθώσεως Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» η περίοδος χάριτος ορίζεται σε 28 μήνες και το μίσθιο θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-5-2023. Επομένως  κατά το έτος 2022 τα έσοδα ήταν μηδενικά καθώς και τα έξοδα (όπως αποτυπώνονται και στον Απολογισμό του έτους 2022).

ΑΡΘΡ.2: Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το μίσθιο θα καταβάλλεται από 1-5-2023 επομένως τα έσοδα θα διαμορφωθούν ως εξής : 8 μήνες Χ 1.550,00€ = 12.400,00€.

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦ. Α

ΑΡΘΡ. 4: Η αμοιβή της Τριμελούς  Εποπτεύουσας Επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 6 του υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβολαίου Δωρεάς «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των ετησίως ακαθαρίστων εισοδημάτων του δωρουμένου κτιρίου.

 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   5/2022

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               

 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                 

 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Αλεξόπουλος