Εγκρίθηκαν ο απολογισμός και προϋπολογισμός του κληροδοτήματος “Αφων Κόλλα”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  1

1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ.  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

 

Στην Πάτρα σήμερα την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ.8/7-4-2022 πρόσκληση της Προέδρου της, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νομότυπα, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

Οι κ.κ. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Καραθανασοπούλου Λυδία,  Αντιπρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Ζαρνάβαλου Σταυρούλα, Σκαρλάτου Ειρήνη, Αναγνώστου Λαμπρινή, τακτικά μέλη & Αγγελής Απόστολος, αναπληρωματικό μέλος Δ/κης Επιτροπής, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ο κ. Πατούχας Χρήστος, τακτικό μέλος της παράταξης « Ανυπότακτη Πολιτεία»

Η κα Τσονάκα Αγγελική, τακτικό μέλος της παράταξης «Ώρα Πατρών»

Η κα Μαντά Κοραλία, τακτικό μέλος της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά»

Η  κα Αθανασοπούλου Ευανθία, τακτικό μέλος της παράταξης «Σπιράλ»

Ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας,  εκπρόσωπος των εργαζομένων

 

Δεν προσήλθαν αν και προσεκλήθησαν οι κ.κ. Κλωνιζάκη Χριστίνα, Μάζης Ανδρέας και Βάης Πέτρος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάχου Γεωργία της παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη» και  Φουρφουρή Μαρία της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», τακτικά μέλη της Δ/κής Επιτροπής.

 

Χρέη γραμματέα άσκησε ο Διαχειριστής – Υπόλογος του Κληροδοτήματος  κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, δ/κος υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα τηςημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον:. «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»»

 

Η Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παραθέτει την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/5-4-2022 εισήγηση του Διαχειριστή-υπόλογου του Κληροδοτήματος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

 

Έχοντας υπ΄  όψιν:

1.τις διατάξεις των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Τ.Α΄/10-9-2013)

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Β.Δ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/Τ.Α΄/20-22/12/1939), «Περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α/Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».
 2. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013».
 3. Το υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβόλαιο Δωρεάς των «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

5.Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου Κληροδοτήματος  «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος  «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»   του οικονομικού έτους 2022 που έχει ως κάτωθι:

 

 

 

 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022  
                 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ  
Κωδικοί Τίτλοι  Λογ/σμών Ποσά προϋπ/ντα 2022
  ΕΣΟΔΑ  
  1. ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ. 1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8.976,84
ΑΡΘΡ. 2 ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ 3,6% ΧΑΡΤ.&ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 323,16
                              2. ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΤΟΚΟΙ 20,00
ΑΡΘΡ.2 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2021 0,00
  Σύνολο Εσόδων 9.320,00
     
  ΕΞΟΔΑ  
                            1. ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ. 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 500,00
ΑΡΘΡ. 2 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π 3.611,00
ΑΡΘΡ. 3 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 500,00
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00
ΑΡΘΡ. 2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 300,00
ΑΡΘΡ. 3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΕΛΩΝ, Χ/ΜΟΥ,ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ,ΦΟΡΟΥ (ΚΥΡΙΟΥ ,ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ,ΕΝΦΙΑ κ.λ.π) 3.000,00
ΚΕΦ.Γ    
ΑΡΘΡ. 1 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 559,00
  2. ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Δ    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ 100,00
ΑΡΘΡ.2 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κ.Λ.Π 300,00
ΚΕΦ.Ε    
ΑΡΘΡ. 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 400,00
  Σύνολο Εξόδων 9.320,00
ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΣΗ    
ΕΣΟΔΑ 9.320,00  
ΕΞΟΔΑ 9.320,00  

 

ΚΕΦ. Α ΕΣΟΔΩΝ, ΑΡΘΡ. 1 & 2 : Βάσει του υπ΄ αριθ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του Ακινήτου  του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» η μίσθωση αρχίζει από την 1-1-2021 με περίοδο χάριτος 18 μηνών. Επομένως το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από 1-7-2022  (6 μήνες Χ 1.550,00 € = 9.300,00 €).

 

ΚΕΦ. Γ ΕΞΟΔΩΝ, ΑΡΘΡ. 1 : Η αμοιβή της Τριμελούς Επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 6 του υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβολαίου Δωρεάς «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των ετησίως ακαθαρίστων εισοδημάτων του δωρουμένου κτιρίου.

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»          (Κ.Α.Δ  Δημοτικής Βιβλιοθήκης –Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), που έχει ως κάτωθι:

 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022  
                 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ  
Κωδικοί Τίτλοι  Λογ/σμών Ποσά προϋπ/ντα 2022
  ΕΣΟΔΑ  
  1. ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ. 1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8.976,84
ΑΡΘΡ. 2 ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ 3,6% ΧΑΡΤ.&ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 323,16
                              2. ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΤΟΚΟΙ 20,00
ΑΡΘΡ.2 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2021 0,00
  Σύνολο Εσόδων 9.320,00
     
  ΕΞΟΔΑ  
                            1. ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΚΕΦ.Α    
ΑΡΘΡ. 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 500,00
ΑΡΘΡ. 2 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π 3.611,00
ΑΡΘΡ. 3 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 500,00

 

ΚΕΦ.Β    
ΑΡΘΡ.1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00
ΑΡΘΡ. 2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 300,00
ΑΡΘΡ. 3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΕΛΩΝ, Χ/ΜΟΥ,ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ,ΦΟΡΟΥ (ΚΥΡΙΟΥ ,ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ,ΕΝΦΙΑ κ.λ.π) 3.000,00
ΚΕΦ.Γ    
ΑΡΘΡ. 1 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 559,00
  2. ΕΚΤΑΚΤΑ  
ΚΕΦ.Δ    
ΑΡΘΡ.1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ 100,00
ΑΡΘΡ.2 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κ.Λ.Π 300,00
ΚΕΦ.Ε    
ΑΡΘΡ. 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 400,00
  Σύνολο Εξόδων 9.320,00
ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΣΗ    
ΕΣΟΔΑ 9.320,00  
ΕΞΟΔΑ 9.320,00  

 

ΚΕΦ. Α ΕΣΟΔΩΝ, ΑΡΘΡ. 1 & 2 : Βάσει του υπ΄ αριθ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του Ακινήτου  του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» η μίσθωση αρχίζει από την 1-1-2021 με περίοδο χάριτος 18 μηνών. Επομένως το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από 1-7-2022 (6 μήνες Χ 1.550,00 € = 9.300,00 €).

 

ΚΕΦ. Γ ΕΞΟΔΩΝ, ΑΡΘΡ. 1 : Η αμοιβή της Τριμελούς Επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 6 του υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβολαίου Δωρεάς «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» και ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των ετησίως ακαθαρίστων εισοδημάτων του δωρουμένου κτιρίου.

 

ΛΕΥΚΟ ψήφισε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κα Τσονάκα Αγγελική της παράταξης «Ώρα Πατρών»

 

 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό Νο  1/2022

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               

 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ                 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Αλεξόπουλος

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  1

1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

 

Στην Πάτρα σήμερα την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ. 8/7-4-2022 πρόσκληση της Προέδρου της, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νομότυπα, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

 

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

Οι κ.κ. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Καραθανασοπούλου Λυδία,  Αντιπρόεδρος Δ/κης Επιτροπής, Ζαρνάβαλου Σταυρούλα, Σκαρλάτου Ειρήνη, Αναγνώστου Λαμπρινή, τακτικά μέλη & Αγγελής Απόστολος, αναπληρωματικό μέλος Δ/κης Επιτροπής, της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ο κ. Πατούχας Χρήστος, τακτικό μέλος της παράταξης « Ανυπότακτη Πολιτεία»

Η κα Τσονάκα Αγγελική, τακτικό μέλος της παράταξης «Ώρα Πατρών»

Η κα Μαντά Κοραλία, τακτικό μέλος της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά»

Η  κα Αθανασοπούλου Ευανθία, τακτικό μέλος της παράταξης «Σπιράλ»

Ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας,  εκπρόσωπος των εργαζομένων

 

Δεν προσήλθαν αν και προσεκλήθησαν οι κ.κ. Κλωνιζάκη Χριστίνα, Μάζης Ανδρέας και Βάης Πέτρος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάχου Γεωργία της παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη» και  Φουρφουρή Μαρία της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», τακτικά μέλη της Δ/κής Επιτροπής.

 

Χρέη γραμματέα άσκησε ο Διαχειριστής – Υπόλογος του Κληροδοτήματος  κ. Δημήτριος Αλεξόπουλος, δ/κος υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα τηςημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 2ον: . «Έγκριση  Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

 

Η Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παραθέτει την υπ΄αριθ. πρωτ. 3/5-4-2022 εισήγηση του Διαχειριστή-υπόλογου του Κληροδοτήματος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπ΄όψιν :

1.τις διατάξεις των άρθρων 50,59,60,71,73 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Τ.Α΄/10-9-2013)

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Β.Δ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/Τ.Α΄/20-22/12/1939), «Περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α/Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».
 2. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013».
 3. Το υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβόλαιο Δωρεάς των «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
 4. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

υποβάλλουμε  τον Απολογισμό  Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος  «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»   του οικον. έτους 2021 που έχει ως κάτωθι:

Βάσει του υπ΄αριθ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του Ακινήτου  του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» η μίσθωση αρχίζει από την 1-1-2021 με περίοδο χάριτος 18 μηνών και  το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από 1-7-2022.

Επομένως  τα Έσοδα για το οικον. έτος 2021 είναι: (0,00 ΕΥΡΩ)  & τα αντίστοιχα Έξοδα :(0,00 ΕΥΡΩ) με απομένον χρηματικό υπόλοιπο:(0,00 ΕΥΡΩ)

Ως εκ τούτου ο Απολογισμός του οικον. έτους 2021  είναι μηδενικός.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» ( Κ.Α.Δ    Δημοτικής Βιβλιοθήκης –Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων), που έχει ως κάτωθι:

 

Έχοντας υπ΄όψιν :

1.τις διατάξεις των άρθρων 50,59,60,71,73 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Τ.Α΄/10-9-2013)

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Β.Δ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/Τ.Α΄/20-22/12/1939), «Περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α/Ν. 2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».
 2. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013».
 3. Το υπ΄αριθ. 17419/20-7-1957 Συμβόλαιο Δωρεάς των «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».
 4. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

υποβάλλουμε  τον Απολογισμό  Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος  «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»   του οικον. έτους 2021 που έχει ως κάτωθι:

Βάσει του υπ΄αριθ. 24/22-12-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του Ακινήτου  του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» η μίσθωση αρχίζει από την 1-1-2021 με περίοδο χάριτος 18 μηνών και  το μηνιαίο μίσθωμα θα αρχίζει να καταβάλλεται από 1-7-2022.

Επομένως  τα Έσοδα για το οικον. έτος 2021 είναι: (0,00 ΕΥΡΩ)  & τα αντίστοιχα Έξοδα :(0,00 ΕΥΡΩ) με απομένον χρηματικό υπόλοιπο:(0,00 ΕΥΡΩ)

Ως εκ τούτου ο Απολογισμός του οικον. έτους 2021  είναι μηδενικός.

 

ΛΕΥΚΟ ψήφισε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κα Τσονάκα Αγγελική της παράταξης «Ώρα Πατρών».

 

 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό Νο 2/2022

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               

 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ                 

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (Κ.Α.Δ Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Αλεξόπουλος