Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τακτικούς υπαλλήλους δημοσίου δικαίου και Ι.Δ.Α.Χ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» για το επτάμηνο (Ιούνιου – Δεκεμβρίου) του 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 20  του N. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/ 16-12-2015) «Διαχείριση των μη  εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

β) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

γ) των άρθρων 36, 48 και 176 Ν. 3584/07 «Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.» σύμφωνα με τα οποία η καθιέρωση   υπερωριακής εργασίας για εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη  διαπιστώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

δ)  του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007

ε)  των άρθρων 97 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα  Δήμων & Κοινοτήτων»

στ) της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 και

ζ)  του άρθρου 233 του Ν. 3463/2006  σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου του   Δ.Σ.

  1. Τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ, ΟΕΥ (ΦΕΚ 1094/τ. Β/10-4-2012) και την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 2448/τ. Β /6-9-2012)
  2. Την απόφαση 2/1757/0026/10.1.17, (Β΄17) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.
  3. την με αριθ. 80/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1336/2022/21-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την με αριθ. 5/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ που εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ. 25977/2022/28-02-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου   της  Α ΄Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022  και την  με αριθ.  19/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ που εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ. 63499/21-04-2022  Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Β ΄Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, και όπου προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.
  4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Νομικό Πρόσωπο
  5. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί υπερωριακή εργασία από τους υπαλλήλους του νπδδ του Δήμου Πατρέων πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης τους καθώς και για να αντιμετωπισθούν έκτακτες , εποχικές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες για το επτάμηνο (Ιουνίου – Δεκεμβρίου) 2022 σύμφωνα με τα σαφή συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται κάτωθι για κάθε οργανική μονάδα του νπδδ του Δήμου Πατρέων ως εξής  :

 

 

Α)  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού η πραγματοποίηση της υπερωριακής εργασίας απαιτείται  για την υποστήριξη της δράσης ΔΦΠ 2022 και των υπολοίπων εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Λογιστηρίου. Είναι επιτακτική ανάγκη 1) η σύνταξη προϋπολογισμού και αναμορφώσεις αυτού – παρακολούθηση των κωδικών του προϋπολογισμού, την έναρξη χρήσης καθώς μέσα στις οριζόμενες από το νόμο ημερομηνίες με κατάρτιση πρώτης (υποχρεωτικής)- αναμόρφωσης, καθώς και συλλογή στοιχείων για τον απολογισμό του προηγουμένου έτους  2) τα στατιστικά οικονομικά στοιχεία η ενημέρωση διαδικτυακά από τον υπόλογο στατιστικολόγο στο υπουργείου οικονομικών καθώς & η ενημέρωση διαδικτυακά των μηνιαίων καταστάσεων δαπανών κ.λ.π. 3) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση ενταλμάτων αμοιβών καλλιτεχνών και εκδηλώσεων, 4) η  απόδοση εισιτηρίων και εσόδων, 5) η παρακολούθηση διακίνησης εισιτηρίων για λογαριασμό του Λογιστηρίου στους χώρους των εκδηλώσεων, 6) η σύνταξη και ανάρτηση ενταλμάτων δαπανών, 7) για το γραφείο προμηθειών  η πραγματοποίηση  προμηθειών και υπηρεσιών μέσω διαγωνισμών ή  απ’ ευθείας αναθέσεων, σύνταξη αποφάσεων, συμβάσεων τους, συλλογή  των δικαιολογητικών τους για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των κ.λ.π. 8) για το γραφείο προσωπικού εφαρμογή νομοθετικών  ρυθμίσεων για την υπηρεσιακή κατάσταση την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων , την αναγνώριση προϋπηρεσιών , τις προσλήψεις / αποχωρήσεις  και ειδικότερα: α) την πρόσληψη 32 ατόμων ΙΔΟΧ 8-9μηνη των καθηγητών τμήματος Δημοτικού Ωδείου, β) την συλλογή στοιχείων για την υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας σε δικαστικές προσφυγές εργαζομένων, γ) στον προγραμματισμό προσλήψεων  έτους 2022, δ) εισήγηση για την αλλαγή  του ΟΕΥ ε) εισηγήσεις στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κ.λ.π.. 9) όγκος των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, (παράλληλη καταχώρηση και παρακολούθηση, των διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών και η επισύναψη όλων των δικαιολογητικών τους).10) σύνταξη υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και καταχώρισής της  στο διαδίκτυο κ.λ.π. όλα τα παραπάνω δημιουργεί υπερφόρτωση των δικτύων αυτών με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές αυτό να γίνεται και πέραν του ωραρίου. 11) για το ταμείο μεταφορά και οργάνωση του αρχείου του Ταμείου σε νέο χώρο (αρχειοθέτηση κ.λ.π.). Έλεγχος νομιμότητας και δημιουργία φακέλων οφειλετών για την λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των οφειλετών προς του νπδδ, οριστικοποίηση καταλόγων, εκτύπωση – υπογραφή- φακέλωμα ειδοποιητηρίων και αποστολή στους δημότες. Έλεγχος δικαιολογητικών Ληξιπρόθεσμων ενταλμάτων και προώθησή τους για πληρωμή.

Β)   Τμήμα του Πνευματικού Καλλιτεχνικού Κέντρου και Πολιτισμικής  Διαχείρισης έχει την ευθύνη του πολιτιστικού σχεδιασμού − οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με σκοπό τη σύνταξη, στόχευση, παρουσίαση και υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων το Τμήμα: 1)Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα πολιτιστικών/καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες των δημοτών, 2) Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων, διοργανώνει κάθε είδους εκδηλώσεις όπως μουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, τοπικά φεστιβάλ κλπ., 3) Έχει την ευθύνη της επεξεργασίας, της προετοιμασίας των ανωτέρω εκδηλώσεων από την έρευνα για την εξεύρεση των κατάλληλων συντελεστών (π.χ. μουσικά συγκροτήματα, θίασοι κλπ) μέχρι της διαπραγμάτευσης και της εισήγησης των όρων των σχετικών συμβάσεων, 4) Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την αποστολή αιτημάτων για την υλοποίηση κάθε είδους προμηθειών και τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, 5) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της ολοκλήρωσης των ανωτέρω εκδηλώσεων μέχρι και της ολοκλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους συντελεστές τους, 6) Μετά την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης έχει την ευθύνη της υποβολής στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης απολογιστικής αναφοράς με τα οικονομικά και άλλα στοιχεία της εκδήλωσης, 7) Συνεργάζεται με άλλα τμήματα του ΝΠΔΔ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων, 8) Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες και συγκεντρώνει πληροφορίες και αιτήματα σχετικά με τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, 9) Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους), 10) Μεριμνά για τη συντήρηση και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου που προορίζεται για την οργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και για τη μεταφορά, προετοιμασία και εγκατάστασή του στους χώρους των εκδηλώσεων, 11) Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη των διαφόρων εκδηλώσεων που οργανώνονται στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου (κατασκευή υλικοτεχνικής υποδομής, στήσιμο σκηνικών, αποθήκευση υλικών κλπ), 12) Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά τεχνικά συνεργεία του Νομικού Προσώπου, 13) Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους και μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής τους, 14) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την

αξιοποίηση των εργαλείων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα, 15) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του Τμήματος, όπως είναι προφανές και εύλογο, οι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα, για την διεκπεραίωση των οποίων είναι πλέον βέβαιον ότι θα απαιτηθεί η υπερωριακή τους απασχόληση, λόγω επικείμενων εκτάκτων, επειγουσών και εποχικών αναγκών, που οφείλονται στη φύση του αντικειμένου του Τμήματος (π.χ. προγραμματισμένες παράλληλες εκδηλώσεις του οργανισμού καθώς και τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των Καρναβαλικών εκδηλώσεων και του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2022 σε απογευματινές  ώρες), αλλά και στις συχνές ημεροχρονολογιακές τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ανοικτούς χώρους (π.χ. πλατεία Γεωργίου, Ρωμαϊκό Ωδείο, Κάστρο, Θέατρο Κρήνης, Νότιο Πάρκο, Δημοτική Πλαζ, Θεατράκι Ιτεών, Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο κλπ) που εκτίθενται στις τρέχουσες καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, όπως είναι γνωστό το τμήμα μας, νευραλγικό κύτταρο για τον Οργανισμό, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού, της αδυναμίας πρόσληψης νέων υπαλλήλων και της επέκτασης των δραστηριοτήτων μας στους συγχωνευμένους Δήμους κλπ, με αποτέλεσμα η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού μας να είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εποχικών εκτάκτων επειγουσών αναγκών.

Γ)Αυτοτελές  Γραφείο Συντονισμού, Προγραμματισμού: Απαιτείται η πραγματοποίηση της υπερωριακής εργασίας για την υποστήριξη της δράσης ΔΦΠ 2022 και των υπολοίπων εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων στα εξής σκέλη: έλεγχος, φύλαξη και τακτοποίηση χώρων εκδηλώσεων, ταξιθεσία, στήσιμο και αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων υλικών σκηνής, μεταφορά και τακτοποίηση υλικών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, τακτοποίηση χώρου παρασκηνίων, διανομή και επαναφορά  εισιτηρίων στα  σημεία προπώλησης, εποπτεία και έλεγχος προσκλήσεων στις εκδηλώσεις, εποπτεία έλεγχος και καθοδήγηση καθαριότητος χώρων εκδηλώσεων.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Καθιερώνουμε  υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου προσωπικού για το τακτικό προσωπικό, δημοσίου δικαίου και Ι.Δ.Α.Χ του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός  Δήμου Πατρέων για το επτάμηνο (Ιουνίου – Δεκεμβρίου) του 2022 ως εξής:

 

ΠΡΟΣΩΣΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δ/σεις – Τμήματα Αριθμός υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά Ώρες για

Υπερωριακή  απογευματινή εργασία

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού

 

                      3                       420
Τμήμα Πνευματικού  Καλλιτεχνικού Κέντρου & Πολιτισμικής Διαχείρισης

 

                      2                       280

 

 

ΠΡΟΣΩΣΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

 

Δ/σεις – Τμήματα Αριθμός υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά Ώρες για

Υπερωριακή  απογευματινή εργασία

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού

 

2 280
Τμήμα Πνευματικού  Καλλιτεχνικού Κέντρου & Πολιτισμικής Διαχείρισης

 

7 980
Αυτοτελές  Γραφείο Συντονισμού, Προγραμματισμού

 

3 420

 

Από την παρούσα απόφαση δύναται  να προκληθεί δαπάνη περίπου 12.080,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2022  του νπδδ  «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός  Δήμου Πατρέων».

 

Για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, έχουν ψηφιστεί με την  την με αριθ. 80/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ. 1336/2022/21-01-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και  την με αριθ. 5/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ που εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ. 25977/2022/28-02-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου   της  Α ΄Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022  και την  με αριθ.  19/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ που εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ. 63499/21-04-2022  Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Β ΄Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, επαρκείς πιστώσεις στους Κ.Α. ως εξής:

Κ.Α. 10-6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές » 5.000,00€

Κ.Α. 10-6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές

ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές » 8.000,00€  του προϋπολογισμού του έτους 2022.

 

Η προβλεπόμενη δε από το νόμο αποζημίωση, θα  καταβάλλεται για κάθε υπάλληλο με τις παρακάτω διαδικασίες:

α) Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου, εγκρίνεται έως την συμπλήρωση 20 ωρών μηνιαίως ανά υπάλληλο και όχι πάνω από 120 ώρες το 6μηνο .

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε Διεύθυνση.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πριν την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης από κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία, θα εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της, περί συγκροτήσεως συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 2/1757/0026/10-01-17 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17/12-01-2017/τ.Β) και στη συνέχεια με ευθύνη της ίδιας υπηρεσίας θα αναρτάται στην Διαύγεια.

Οι βεβαιώσεις που θα εκδοθούν σε εκτέλεση της απόφασης αυτής με την πραγματοποιηθείσα υπερωριακή εργασία και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης θα πρέπει να βεβαιωθούν για κάθε υπηρεσία από τα αρμόδια όργανα, Τμηματάρχη, Διευθυντή, Αντιδήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 15/11-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού και στην συνέχεια θα διαβιβασθούν στο Τμήμα Μισθοδοσίας.

 

Η απόφαση αυτή μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ και περίληψη αυτής να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

 

                                                                                                        ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ –

                                                                                                    ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ